یکشنبه 23 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

اگر مودی هنگام ثبت اظهارنامه گروه مشمول را اشتباه ثبت نماید، چه باید کرد؟


⏺ مربوط به اظهارنامه الکترونيک ماليات عملکرد و اجاره املاک
⏺ مربوط به نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقیقی


اگر مودی هنگام ثبت اظهارنامه گروه مشمول را اشتباه ثبت نماید، چه باید کرد؟
در صورتی که در موعد قانونی ارسال اظهارنامه باشد مودی میتواند اظهارنامه جدید ثبت نماید و در آن گروه مشمول را تغییر دهد و در صورتی که خارج از موعد قانونی باشد، مودی اظهارنامه نداده محسوب می گردد.


سوال بعدیلیست همه سوالاتسوال قبلی