یکشنبه 23 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

در اظهارنامه شراکتی به منظور تقسیم درست معافیت ماده 101 زمانی که یکی از شرکا فوت می کند نوع شراکت را چگونه می بایست تعریف نمود؟


⏺ مربوط به اظهارنامه الکترونيک ماليات عملکرد و اجاره املاک
⏺ مربوط به نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقیقی


در اظهارنامه شراکتی به منظور تقسیم درست معافیت ماده 101 زمانی که یکی از شرکا فوت می کند نوع شراکت را چگونه می بایست تعریف نمود؟


در اظهارنامه شراکتی هنگامی که یکی از مودیان فوت نموده باشد و ورثه جایگزین آن شوند، می بایست نوع شراکت وراث "قهری" و نوع شراکت شرکا دیگر، "اختیاری" انتخاب گردد.


* شایان ذکر است در صورتیکه احدی از وراث قبلا در شراکت حضور داشته باشد، نوع شراکت ایشان باید "هردو" (اختیاری و قهری) انتخاب گردد.

برای مثال پدر با پسر خود و چند فرد دیگر شریک است. در صورتیکه پدر فوت نماید، ورثه ایشان که قبلا در شراکت حضور نداشتند و به موجب فوت پدر به شراکت اضافه می شوند، نوع شراکتشان "قهری" و نوع شراکت پسر "هر دو" (اختیاری و قهری) می شود. همچنین نوع شراکت افراد دیگر که قبلا در شراکت حضور داشتند، اختیاری خواهد بود.


سوال بعدیلیست همه سوالاتسوال قبلی