یکشنبه 23 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

در مواردی که زن و شوهر شریک هستند اطلاعات کد ملی آنها چطور می بایست ثبت گردد؟


⏺ مربوط به اظهارنامه الکترونيک ماليات عملکرد و اجاره املاک
⏺ مربوط به نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقیقی


در مواردی که زن و شوهر شریک هستند اطلاعات کد ملی آنها چطور می بایست ثبت گردد؟

در صفحه اطلاعات هویتی شرکا، می بایست برای خانم، شماره ملی همسرش در فیلد شماره ملی شوهر در صورت شراکت ذخیره گردد.
سوال بعدیلیست همه سوالاتسوال قبلی