یکشنبه 23 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

در صورتی که مودی نحوه پرداخت را به اشتباه صدور قبض و پرداخت انتخاب نموده باشد، یا پس از تکمیل فرایند بخواهد تعداد اقساط را افزایش دهد می بایست چه اقدامی انجام دهد؟


⏺ مربوط به ماليات مقطوع عملکرد سال 1397دريافت کنندگان سکه از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
⏺ مربوط به سوالات و نکات عمومی


در صورتی که مودی نحوه پرداخت را به اشتباه صدور قبض و پرداخت انتخاب نموده باشد، یا پس از تکمیل فرایند بخواهد تعداد اقساط را افزایش دهد می بایست چه اقدامی انجام دهد؟

مودیان گرامی دقت نمایند که پس از تکمیل فرآیند پرداخت مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان تغییر نحوه پرداخت/تعداد اقساط وجود نخواهد داشت.


لیست همه سوالاتسوال قبلی