یکشنبه 23 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

بخشودگي جرائم فروردين ماه 1395 در خصوص پرداخت ماليات حقوق و ماليات قطعي موضوع تبصره ماده 86 قانون مالياتهاي مستقيم

با عنايت  به اصلاحات اخير قانون مالياتهاي مستقيم و تغييرات به عمل آمده در سامانه حقوق/ دستمزد اين سازمان و به منظور  تکريم موديان گرامي و انطباق سيستم هاي نرم افزاري حقوق با فرمت جديد مالياتي و فراهم آوردن زمينه اجراي تکاليف قانوني و بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم ادارات کل امور مالياتي موظفند:
امکان برخورداري از بخشودگي صددرصد (100%) جرائم تاخير در پرداخت ماليات حقوق و تسليم فهرست دريافت کنندگان حقوق  و وجوه موضوع تبصره ماده 86 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31/04/1394 را در صورت درخواست کتبي براي آن دسته از موديان مالياتي که پرداخت ماليات بردرآمد حقوق فروردين ماه 1395 و ماليات مقطوع موضوع تبصره فوق به همراه فهرست دريافت کنندگان وجوه مزبور وفق مقررات تا پايان روز چهارشنبه مورخ 19/03/1395 تسليم کرده باشند را فراهم نمايند. ضمناً اختيار بخشودگي جرايم مذکور به مديران کل امور مالياتي ذيربط تفويض مي گردد.


تاریخ خبر:1395/02/28