یکشنبه 23 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

قابل توجه متقاضیان پلمب دفاتر تجارتی

با توجه به اینکه برابر سوابق و گزارشات واصله در سنوات ماضی بسیاری از متقاضیان به دلیل عدم توجه به راهنمایی های سامانه و توضیحات رسید پذیرش اینترنتی، موفق به تکمیل درخواست الکترونیکی پلمب « دفاتر روزنامه و کل » به دلیل عدم تکمیل کامل فرآیند ها و یا عدم پرداخت الکترونیکی هزینه های مربوطه خود در زمان مقرر نشده اند  لذا ضمن عطف توجه مراتب فوق به کلیه متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی توصیه می گردد که به منظور تکمیل درخواست الکترونیکی پلمب دفاتر خود جهت سال مالی 98 از هم اکنون اقدام نموده تا به دلایل مختلف از جمله تاخیر در پرداخت یا عدم آگاهی از روند فرآیند، دچار مسئولیت و چاش های قانونی در این خصوص نگردند.همچنین می بایست نکات ذیل درخصوص پلمب دفاتر در سال مالی جدید مد نظر قرار گیرد :


• حتی المقدور در ابتدای هر سال جهت دفاتر قانونی سال مالی بعد اقدام گردد.
• با توجه به اینکه اثرات حقوقی تحریر دفاتر به تاریخ ما بعد از پایان عملیات پلمب بر می گردد لذا امکان پلمب به تاریخ های گذشته میسر نمی باشد.
• آئین نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم درخصوص نحوه تحریر دفاتر و چگونگی حفظ و نگهداری آنها و تکالیف مربوطه پیش بینی گردیده لذا توصیه می شود مراتب آن به دقت مطالعه شود.
• هر شخصیت حقیقی و حقوقی امکان پلمب دفاتر به دفعات را در هر سال مالی با رعایت آئین نامه ماده 95 ق.م.م دارد با این توضیح که تعداد جلد پلمب شده به سازمان امور مالیاتی اطلاع داده شده و مراتب آن روی برچسب الصاقی دفاتر منعکس می گردد و تاریخ تحریر تراکنش های مالی اشخاص    می بایست با تاریخ پلمب دفاتر مذکور همخوانی داشته باشد.
• انجام امور پلمب دفاتر پس از ثبت درخواست الکترونیکی در سامانه جامع ثبت شرکتها به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صرفا از طریق مرکز استان واحد ثبتی شخصیت حقوقی یا حقیقی مربوطه با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی آن استان صورت می گیرد.
• با توجه به اینکه پس از پایان عملیات پلمب، دفاتر مذکور از طریق شرکت پست به آخرین آدرس اقامتگاه قانونی شخصیت حقوقی ارسال می گردد لذا مقتضی است که نسبت به بروز رسانی آدرس مذکور از طریق ارائه صورتجلسه متناسب اقدام گردد بدیهی است فراخوانی آدرس ثبت شده از سامانه جامع ثبت شرکتها مبنای آدرس ارسالی دفاتر پلمب شده خواهد بود.
• با توجه به تکالیف قانونی مقرر در قانون مالیات های مستقیم اطلاعات پلمب دفاتر کلیه اشخاص(حقیقی و حقوقی) از طریق ارتباط الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد.
• درخصوص اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس متقاضیان می بایست بلافاصله جهت سال مالی جاری و سال مالی بعد خود درخواست پلمب دفاتر را بصورت الکترونیکی تکمیل نمایند.بدیهی است هرگونه مسئولیت عدم پلمب دفاتر طبق قانون با مدیران آنها خواهد بود.


تاریخ خبر:1396/05/28