یکشنبه 23 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

الحاق لینک پنجره واحد سازمان امور مالیاتی و اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در سامانه اطلاع رسانی

به استناد تکالیف و قوانین حاکم از جمله مصوبه مورخه 1396/03/01 هیات محترم وزیران مبنی بر ارتقاء جایگاه ایران در شاخص های سهولت انجام کسب و کار و مقررات زدائی و همچنین بمنظور تسهیل و تسریع در چگونگی ثبت درخواست متقاضیان محترم، مراتب تبادل اطلاعات لازم فی مابین مراجع ثبت شرکتها و مبادی تابعه سازمان امور مالیاتی بصورت کشوری مورد اقدام قرار گرفته است وبر همین مبنا دسترسی به آخرین وضعیت شرکتهای ثبت شده ، دسترسی برخط به اطلاعات پلمب دفاتر قانونی و آخرین وضعیت مالیاتی مودیان و... بصورت خودکار از طریق پنجره واحد فراهم گردیده که دسترسیهای ایجاد شده در بخش پیوندهای سایت اطلاع رسانی اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به نشانی http://sherkat.ssaa.irدر  اختیار تمامی ذینفعان و صاحبان اشخاص حقوقی قرار خواهد گرفت .


تاریخ خبر:1396/06/08