دوشنبه 17 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

نکته مهم در ارسال اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر درآمد اجاره املاک

هر مودی مشمول می بایست در اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر درآمد اجاره املاک، به ازای تمام املاک مورد اجاره در کل کشور یک اظهارنامه تسلیم نماید.تاریخ خبر:1399/03/07