دوشنبه 17 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

الزام استفاده از اطلاعات کاربری (نام کاربری و رمز عبور ثبت نام الکترونیکی) برای تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مشاغل

مودیان گرامی باتوجه به اینکه از این پس جهت تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مشاغل نیاز به نام کاربری و رمز عبور می باشد، در صورت فراموشی، در سامانه ثبت نام الکترونیکی اقدام به بازیابی آن نمایید.
تاریخ خبر:1399/03/06