یکشنبه 23 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

درباره اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

       

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری یکی از ادارات زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد که وظیفه ثبت اشخاص حقوقی را بعهده دارد. این اداره کل ،ثبت کننده شرکتهای خصوصی ، دولتی و مادر تخصصی ، بازار سرمایه بورس و فرابورس و نهادهای مالی ، تعاونی ها و حوزه پولی و بانکی ، صندوق های قرض الحسنه و یکی از محورهای اصلی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و سازمان خصوصی سازی ، فضای کلی بیمه ای کشور ، همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی ، ثبت انواع نمایندگی وشعب خارجی و رصد اشخاص خارجی و ثبت تشکل های دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات ،  ثبت کننده  تشکل های حزبی و سیاسی،  تشکلهای آموزشی و دانشگاهی، انجمن ها، کانون ها، اصناف، اتحادیه ها، خیریه ها، بنیادها و  موسسات فرهنگی ، هنری و مذهبی  می باشد.
از طرفی اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نقش اساسی در جهت ارتقاء بهبود فضای کسب و کار و همچنین مبارزه با فساد و پولشویی و در رصد اشخاص حقوقی و حقیقی بدهکاران مالیاتی  با رویکرد اقتصاد مقاومتی ایفاء می نماید. علیهذا می توان گفت علاوه بر وظایف ذاتی مذکور با ثبت رسمی انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری داخلی و خارجی، کمک قابل توجهی در جهت جلوگیری از افزایش پرونده های  مراجع قضایی می گردد.


وظایف

   1- تعیین نام

   2- پلمپ دفاتر تجاری

   3- ثبت شعبه و نمایندگی خارجی
   4- ثبت تجارت اشخاص حقیقی

   5- ثبت تاسیس شرکتها و تغییرات آن ها

   6- ثبت موسسات


نقش ثبت شرکت ها درحوزه های مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
   1-حوزه ثبت شرکتها شخصیت دهنده اصلی شرکتهای دولتی و مادر تخصصی  است
   2-حوزه ثبت شرکتها محوراصلی بازار سرمایه بورس و فرابورس و نهادهای مالی
   3-حوزه ثبت شر کتها محور اصلی تعاونی ها  و ساختار دهنده این بخش در اقتصاد و ارائه خدمات
   4-حوزه ثبت شرکتها محور اصلی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و سازمان خصوصی سازی
   5-حوزه ثبت شرکتها شخصیت دهنده حوزه پولی و بانکی با ثبت رسمی انواع موسسات مالی و اعتباری ، تعاونی های مالی و  بانکها ، صندوق های قرض الحسنه و ...  
   6- حوزه ثبت شرکتها ساختار دهنده فضای کلی بیمه ای کشور
   7-حوزه ثبت شرکتها محور اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی
   8-حوزه ثبت شرکتها ساختار دهنده ثبت انواع نمایندگی وشعب خارجی و رصد اشخاص خارجی
   9-حوزه ثبت شرکتها محور اصلی ثبت تشکل های دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات
   10- حوزه ثبت شرکتها ساختار دهنده حوزه تجارت و مبادلات (صادرات و واردات)
   11- حوزه ثبت شرکتها ساختار دهنده حوزه صنعت و تولیدات و خدمات
   12- حوزه ثبت موسسات غیر تجاری ساختار دهنده تشکل های حزبی و سیاسی
   13- حوزه ثبت موسسات غیر تجاری ساختار دهنده تشکلهای آموزشی و دانشگاهی
   14- حوزه ثبت موسسات غیر تجاری محور اصلی تمامی تشکلها ،انجمنها، کانون ها، اصناف، اتحادیه ها، خیریه ها، بنیادها و ...
   15- حوزه ثبت موسسات غیر تجاری ساختار دهنده امور فرهنگی ، هنری و مذهبی
   16- نقش اساسی در جهت ارتقاء بهبود فضای کسب و کار
   17- نقش اساسی درجهت مبارزه با پولشویی
   18- اعمال نقش اساسی در رصد اشخاص حقوقی و حقیقی بدهکاران مالیاتی