دوشنبه 17 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی

           

سامانه ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی در راستای آئین نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم و بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 ایجاد گردیده است. مودیان مشمول این قوانین مکلفند، اطلاعات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی خود را در موعد قانونی مقرر، در این سامانه ثبت نمایند. مودیانی که ثبت اطلاعات را تمکیل نموده و شناسه یکتای حافظه مالیاتی خود را دریافت نمایند، از تسهیلات و مشوق های مالی تعیین شده در قوانین بهره مند خواهند شد.


بند "ی" تبصره 6 قانون بودجه 98
کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره 2 ماده 169قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/4 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال 1398از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.