دوشنبه 17 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

صدور صورتحساب الکترونیکی

   

این سامانه در راستای ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی براساس آیین نامه ماده95 و ماده169 قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد شده است. مودیان محترمی که موظف به ثبت اطلاعات فروش خود و صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند، می‌توانند  نسبت به صدور صورتحساب و ارسال اطلاعات فروش خود را از طریق این سامانه به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند و خریداران آنان نیز با مراجعه به این سامانه و تایید صورتحسابهای صادره برای خود نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در خصوص ارسال صورت معاملات خرید خود اقدام نمایند و نیازی به ثبت مجدد این اطلاعات در سامانه ارسال صورت معاملات سازمان امور مالیاتی نیست.
توصیه اکید میگردد مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب از طریق این سامانه هستند از ارائه صورتحساب نوع اول که پیش از این تکلیف، صادر  می نمودند و در اختیار خریداران خود قرار میدادند خودداری نمایند و همچنین خریداران پس از بررسی دقیق صورتحسابهای درج شده در این سامانه نسبت به تایید صورتحساب اقدام نمایند.
برای ثبت فروش سه روش متفاوت پیش بینی شده است که هر مودی بسته به نیاز خود میتواند از یکی از آنها یا همه آنها استفاده نماید.