یکشنبه 23 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

مالیات مقطوع عملکرد سال 1399 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

                                                             

با توجه به مفاد مواد (1) و (93) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و بنا به اختیار حاصل از  تبصره (100) قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات عملکرد سال 1399 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موارد به شرح ذیل مقرر می گردد:


مصوبه شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

پیرو دستورالعمل های  شماره 200/1400/504 مورخ 1400/02/08، با عنایت به مفاد جزء (2) بند (الف) مصوبه شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر افزایش یک و نیم برابری حکم مقرر در بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، موارد ذیل را مقرر می دارد:

1. تعداد یکصد و پنج (105) قطعه سکه درج شده در بندهای (1)، (4-2) و (3) دستورالعمل شماره 200/1400/504 مورخ 1400/02/08 به یکصد و پنجاه و پنج (155) قطعه سکه افزایش می یابد.

ضمنا آن دسته از اشخاص حقیقی که در سال 1399 نسبت به دریافت بیش از (155) قطعه سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده اند، مشمول مفاد دستورالعمل شماره 200/1400/504 مورخ 1400/02/08 نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و حسب مورد پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر می باشند.


1) مشمولین مالیات مقطوع و تکالیف آنها :
1-1) تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1399 نسبت به دریافت حد اکثر (105) قطعه سکه اقدام نموده اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل می باشند. این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدر الاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند. بدیهی است با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نمایند، بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد.
2-1) مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 می باشد. خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی https://my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (2) این دستورالعمل اقدام نمایند. پرداخت مالیات بعد از سر رسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 خواهد شد.


2) میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال 1399:
1-2 ) تا 5 قطعه سکه مشمول مالیات نمی باشد.
2-2) نسبت به مازاد 5 سکه تا میزان 15 سکه به ازای هر قطعه سکه 9600000 ریال مالیات مقطوع.
3-2) نسبت به مازاد 15 سکه تا میزان 25 سکه به ازای هر قطعه سکه 12800000 ریال مالیات مقطوع.
4-2) نسبت به مازاد 25 سکه تا میزان 105 سکه به ازای هر قطعه سکه 16000000 ریال مالیات مقطوع.


3) سایر موارد:
1-3) در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان خرداد ماه سال 1400 ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود.
2-3) مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در مو عد مقرر (پایان خرداد ماه 1400)  می باشند.
3-3) از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده (100) قانون مذکور، مالیات مقطوع تعیین شده مطابق بند (2) این دستورالعمل در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، قطعی و وفق مقررات قابل وصول می باشد، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع بند (1) این دستورالعمل، یک ماه پس از سر رسید پرداخت مالیات صادر و به مودیان ذیربط ابلاغ خواهد شد.
4-3) آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 قابل رسیدگی خواهد بود.


آیا من مشمول پرداخت مالیات مقطوع سکه می باشم؟ من مکلف به پرداخت مالیات می باشم! از کجا شروع کنم؟
به منظور تشخیص اینکه آیا شما مکلف به مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشید می بایست به درگاه ملی خدمات الکترونیک مراجعه نمایید. پس از ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک، در صورتی که مشمول پرداخت مالیات مقطوع سکه باشید، از طریق پیغام نمایش داده شده در داشبورد مالیاتی امکان پرداخت مالیات مقطوع سکه وجود خواهد داشت.